Publicita a projekty

               

__________________________________________________________________________________________________________________________   

 V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se děti učí vnímat pohyb jako       přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaných materiálů osnov pro TV, který v republice máme a který podporuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání.

                                                                    

_______________________________________________________________________________________________________________________

V rámci MŠ máme pro děti se špatnou výslovností každý pátek od 8.00 hodin cíleně zaměřenou skupinovou logopedickou prevenci – Breptík.

Vážení rodiče, logopedickou prevenci provádíme při všech činnostech, které dětem předkládáme. Jazyková výchova prolíná veškeré vzdělávací činnosti dětí. Do režimu dne zařazujeme logopedické a artikulační chvilky. Zaměřujeme se především na rozvoj a cvičení obličejových svalů, jazyka, procvičení mimiky, artikulační cvičení pro správnou výslovnost jednotlivých hlásek, dechové cvičení, sluchové a zrakové vnímání, hrubou motoriku a jemnou motoriku, grafomotoriku, rozvoj kresby, rytmizaci řeči, zpěv. Do tohoto programu jsou včleněny všechny děti i ty, které nemají žádnou vadu komunikačních schopností. Činnosti provádíme formou hry a zábavy. V mateřské škole neprovádíme žádnou nápravu vad řeči, pouze klademe důraz na prevenci procvičování výše uvedených činností. Pokud je již hláska dítětem vyvozována špatně, je velmi nutná spolupráce s vámi zákonnými zástupci a odbornými lékaři / logoped, neurolog, pediatr, odborný lékař/.

Logoped Česká Lípa –
Mgr. Lucie Vosálová, tel.: +420 487 831 044
PaedDr.Neubauer, tel:+420 487 874 169

MOUDRÁ LOGOPEDIE Odborné nestátní poradenství DOKSY   https://www.moudralogopedie.cz  ________________________________________________________________________________________________________________________     

 Program MAXÍK – Stimulační program pro předškoláky a dědi s odkladem školní docházky.

Program Maxík, je určený pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou.
Jde o stimulační program, který je akreditován MŠMT ČR – č.j. 32 809/2010-25-778

Program Maxík posiluje stejnou měrou motorické, grafomotorické a percepční oblasti a rozvíjí čtenářskou a matematickou pregramotnost.
Nácvik nových pohybových stereotypů – správné sezení, správné dýchání, úchop tužky
Rozvoj komunikačních dovedností – správná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak … má dítě udělat …
Posilování zrakového a sluchového rozlišování a vizuomotoriky (příjem, zpracování, uložení a znovu vybavení informaci
Orientaci v prostoru
Grafomotorické dovednosti – správný úchop tužky
Koncentrace pozornosti – od zadání až ke splnění úkolu
__________________________________________________________________________________________________________________________

Metoda Wow! využívá přirozené zvídavosti a hravosti dětí. Vychází ze zjištění psycholingvistů a vývojových psychologů, že každý zdravý lidský jedinec je „naprogramovaný“ naučit se komunikovat řečí. Díky této schopnosti se například naučíme komunikovat ve své mateřštině. Malé děti se prostě učí jazyk nejpřirozeněji nápodobou a neustálým opakováním (neboli drilem). Veškerý jazyk vnímají v kontextu  a jako přirozený nástroj dorozumění se s okolním světem.

Zakládáme tedy výuku na přirozené potřebě komunikovat a bavit se. Hodiny jsou pečlivě naplánované, pořadí  a typ aktivit jsou zvoleny tak, aby se dítě bavilo, udrželo pozornost, přitom jsou ale dodržena pravidla výuky  a její cíle. 

Metoda Wattsenglish a její principy:
schopnost porozumět, využití her a pohybu, nepřímé učení, střídání činností, upevňování
individuální přístup, aplikace mateřského jazyka, rozvíjení představivosti

__________________________________________________________________________________________________________________

Cíl projektu: Chceme, aby rodina společně trávila čas a prožila radost, zábavu a posílila vzájemné vazby.

Kdo se může zapojit: rodina dětí, které navštěvují MŠ

Doba trvání projektu: září 2023 – červen 2024

  •