Vize MŠ

„ZDRAVÁ ŠKOLKA PLNÁ POHODY“

 • Poskytujeme láskyplnou a otevřenou náruč.
 • Vlídně adaptujeme děti ve spolupráci s rodiči.
 • Zajišťujeme bezpečné a podnětné prostředí s přátelskou atmosférou.
 • Zohledňujeme individuální potřeby dětí.
 • Máme smysl pro humor a legraci.
 • Podporujeme všestranný rozvoj dětí formou hry.
 • Vytváříme příležitosti pro vznik kamarádství.
 • Rozvíjíme kreativitu v oblasti hudební, výtvarné a taneční.
 • Posilujeme vztah k pohybu a sportu.
 • Využíváme dramatizaci jako výchovný prvek
 • V každé třídě probíhá logopedická prevence.
 • Rozvíjíme komunikační dovednosti dětí.
 • Nabízíme a realizujeme nadstandardní aktivity.
 • Realizujeme projektové dny.
 • Rozvíjíme dovednosti, schopnosti a návyky dětí.
 • Probouzíme a podporujeme v dětech empatii.
 • Vedeme děti k samostatnosti.
 • Podporujeme zdravé sebevědomí a sebehodnocení.
 • Chybování chápeme jako zdroj ponaučení.
 • Je nám dobře na světě.
 • Poznáváme blízké okolí.
 • Vedeme děti ke slušnému chování a vzájemnému respektu.
 • Seznamujeme děti se základy zdravého životního stylu.
 • Podporujeme ekologické myšlení a environmentální chování.
 • Chráníme životní prostředí.
 • V přírodě jsme jako doma.
 • Respektujeme rodiče jako partnery a zapojujeme je do dění v MŠ.
 • Zapojujeme se do veřejného dění ve městě.
 • Spolupracujeme s jinými školkami a školami.
 • Vedeme děti ke vzájemné spolupráci a pomoci.
 • Podporujeme děti k uvědomění si svých kvalit.
 • Cíleně připravujeme předškoláky na vstup do školy.
 • Jsme dobře fungující a sehraný školkový tým.