Vize MŠ

„ZDRAVÁ ŠKOLKA PLNÁ POHODY“

Poskytujeme láskyplnou a otevřenou náruč

Vlídně adaptujeme ve spolupráci s rodiči

Zajišťujeme bezpečné a podnětné prostředí s přátelskou a respektující atmosférou

Zohledňujeme individuální potřeby dětí

Máme smysl pro humor a legraci

Podporujeme všestranný rozvoj dětí formou hry

Vytváříme příležitosti pro vznik kamarádství

Rozvíjíme kreativitu v oblasti hudební, výtvarné a taneční

Posilujeme vztah k pohybu a sportu

Využíváme dramatizaci jako výchovný prvek

Logopedie

Rozvíjíme komunikační dovednosti dětí

Nabízíme a realizujeme nadstandardní aktivity

Realizujeme projektové dny

Nemáme čas na nudu

Rozvíjíme dovednosti, schopnosti a návyky dětí

Probouzíme a podporujeme v dětech empatii

Vedeme děti k samostatnosti

Podporujeme zdravé sebevědomí a sebehodnocení

Chybování chápeme jako zdroj ponaučení

Je nám dobře na světě

Poznáváme blízké okolí

Vedeme děti ke slušnému chování a vzájemnému respektu

Seznamujeme děti se základy zdravého životního stylu

Podporujeme ekologické myšlení a environmentální chování

Chráníme životní prostředí

V přírodě jsme jako doma

Respektujeme rodiče jako partnery a zapojujeme je do dění v MŠ

Zapojujeme se do veřejného dění ve městě

Spolupracujeme s jinými školkami a školami

Vedeme děti ke vzájemné spolupráci a pomoci

Podporujeme děti k uvědomění si svých kvalit

Cíleně připravujeme předškoláky na vstup do školy

Jsme dobře fungující a sehraný školkový tým